دانلود مقالات درسی و دانشگاهی http://maghale1392.mihanblog.com 2020-07-09T20:17:46+01:00 text/html 2013-08-08T20:44:02+01:00 maghale1392.mihanblog.com عسل بینام دانلود مصاحبه آزمون استخدامی رشته های برق http://maghale1392.mihanblog.com/post/3 <p style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">800 سوال و جواب مصاحبه آزمون استخدامی برق (مصاحبه استخدامی)</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;">{نمونه سوالات مصاحبه استخدامی برق}</p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;">مجموعه حاضر شامل پنج فصل به شرح ذیل و به همراه ضمیمه شرح رله های حفاظتی و هشتصد واژه انگلیسی میباشد.</p><p dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;">فصل اول: تعاریف و اصطلاحات الكتریكی</p><p dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;">فصل دوم: خطوط انتقال</p><p dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;">فصل سوم: تجهیزات پست</p><p dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;">فصل چهارم: حفاظت الكتریكی</p><p dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;">فصل پنجم: سیستم مدیریت كیفیت و عملیات در شبكه</p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="border: 0px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; line-height: 20px;">توجه: این مجموعه یکی از کامل ترین پرسش و پاسخ های تخصصی برق می باشد، و در تمامی مصاحبه های استخدامی برق از این سوالات استفاده می شود.</h3><div><br></div><div><a href="http://dl.xco.ir/52/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C?id=1721" target="" title="">برای دانلود کلیک کنین</a></div> text/html 2013-08-08T20:37:45+01:00 maghale1392.mihanblog.com عسل بینام دانلود مقاله ای در مورد نیروگاه های مگنتو هیدرو دینامیك http://maghale1392.mihanblog.com/post/2 <div style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px;"><div dir="RTL" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px;">برخی مطالب موجود در فایل نیروگاه های مگنتو هیدرو دینامیك:</p></div><div dir="RTL" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">اصول كلی ژنراتورهای MHD</span></div><div dir="RTL" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">عوامل موثر بر تولید ژنراتورهای MHD</span></div><div dir="RTL" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">شاره كاركن ژنراتور MHD</span></div><div dir="RTL" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">مشخصات یك ژنراتور MHD نمونه</span></div><div dir="RTL" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">نیروگاه های MHD</span></div><div dir="RTL" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">مشخصات دو نمونه آزمایشی نیروگاه بخاری – MHD</span></div><div dir="RTL" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">مزایا و معایب نیروگاه های MHD</span></div></div><div dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px;"></div><div dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px;"><p style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px;">خلاصه :</p></div><div style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: right;">تبدیل مگنتو هیدرو دینامیك MHD، كاربردی تكنولوژیكی از پلاسما محسوب می گردد، كه امكان تولید انرژی الكتریكی از انرژی جنبشی پلاسما را بدون نیاز به توربین فراهم می آورد. از نظر فیزیكی ، پلاسمایی كه در مبدل MHD مورد استفاده قرار می گیرد، دمایش در مقایسه با پلاسمای مورد استفاده در گداخت هسته ای فوق العاده پایین تر است. در تبدیل مگنتو هیدرو دینامیك با جریان یافتن گازی یونیزه شده در راستای عمود بر یك میدان مغناطیسی، مطابق پدیده موسوم به فارادی، یك میدان الكتریكی در جهت عمود بر دو جهت بردار جریان سیال وبردار میدان مغناطیسی القا می گردد…</div><div style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: right;"></div><div style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 128, 128);">فرمت فایل: PPT (پاورپوینت)</span></div><div style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 128, 128);">تعداد صفحات: 20</span></div><div style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 128, 128);"><br></span></div><div style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Arial, 'Century gothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: right;"><a href="http://dl.xco.ir/36/%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AA%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%83?id=1721" target="_blank" title="">برای دانلود کلیک کنین</a></div> text/html 2013-08-08T20:29:29+01:00 maghale1392.mihanblog.com عسل بینام استرس و تاثیر آن بر بدن http://maghale1392.mihanblog.com/post/1 <h2 style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; text-align: right;"><font color="red" style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;">استرس و تاثیر آن بر بدن</font></h2><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; text-align: right;"></p><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; text-align: right;"><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;">مقاله روانشناسی با عنوان استرس و تاثیر آن بر بدن</strong></span></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;">چکیده:</strong></span>&nbsp;<span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در اصطلاح عام به تنش، فشار یا افسردگی، استرس گفته می شود. در اصطلاح پزشكی هم استرس به افزایش فشار و تنش در سیستم و ساختار بدن دلالت می كند؛ همان آمادگی جسمی و ذهنی بالایی كه لازمة برخورد با شرایط و موقعیت های حاد و بحرانی است.</span>&nbsp;<span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در فیزیولوژی، استرس به صورت واكنش های داخلی بدن در برابر آثار فیزیكی نامطلوب مانند گرما و سرمای شدید، تنگنا و مضیقه، فقر، ضایعه، درد، عفونت و مسمومیت شدید و ... تعریف شده است. بدن برای غلبه بر این شرایط فیزیكی غیر طبیعی و كسب تعادل حیاتی، تغییرات داخلی شیمیایی و هورمونی متعددی از خود نشان می دهد. به این تغییرات «سندرم سازش كلی» گفته می شود. هنگامی كه این انطباق بحرانی درست نمی كند در اصطلاح می گویند كه بدن «اُفت» كرده است.</span>&nbsp;<span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اضطراب احساس درونی است از ترس و تنش كه به عنوان پاسخی طبیعی به شرایط تهدید آمیز زندگی بروز می كند. این حالت به خودی خود پاسخ روان فیزیولوژی به شرایط خطرناك می باشد و همة اجزاء واكنش های «جنگ یا گریز» با آن همراه است. با وجود این در بسیاری از افراد اضطراب بدون ارتباط آشكار با رویدادهای تهدید آمیز به شخص دست می دهد كه در این حالت آن را «روان رنجوری اضطراب» یا «واكنش اضطراب» می نامند. این حالت در گذشته «نوراستنی» خوانده می شد.</span></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;">فهرست مطالب:</strong></span></p><ul style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; text-align: right;"><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مقدمه</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">استرس چیست؟</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عوامل ایجاد استرس</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">چه چیزهایی باعث بروز استرس می شود؟</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">غلبه بر استرس</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">علائم استرس</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مراحل سه گانة استرس شدید</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">واكنش های معمول استرس كدام هستند؟</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">استرس گروهی چیست؟</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نحوة آسیب رسانی استرس به بدن</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">انسان چگونه به استرس پاسخ می دهد؟</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">رابطه اضطراب در كودكی و افسردگی در بزرگسالی</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نتیجه گیری</span></li><li style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">منایع</span></li></ul><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(78, 78, 78); line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">...</span> <div><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(78, 78, 78); line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div><a href="http://dl.xco.ir/3727/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86?id=1721" target="_blank" title="">برای دانلود کلیک کنین</a></div><div><span style="border: 1px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(78, 78, 78); line-height: 20px; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div>